วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 6

รองศาสตราจารย์วีณา เอี่ยมประไพ

                ผลงานด้านศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 6 มีทั้งแบบจารีตและการรับรูปแบบจากตะวันตกมาสร้างสรรค์ผลงาน  ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุปถัมภ์งานศิลปกรรมโดยการรวมเอางานประณีตศิลป์จากต่างหน่วยงานจัดตั้งเป็นกรมมหรสพ (กรมศิลปากรในปัจจุบัน) เพื่อทำหน้าที่ทนุบำรุงและพัฒนางานฝีมือของช่างไทย  รวมทั้งจัดหลักสูตรด้านศิลปะในโรงเรียนเพาะช่าง  ด้วยการรับแนวคิดจากประเทศอังกฤษที่มีวิทยาลัยเพาะช่างหลวง (Royal Academy of Art)
                งานด้านศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกอย่างเด่นชัดคือการวาดงานจิตรกรรมแบบปูนเปียก (Fresco) โดยศิลปินชาวต่างชาติ  และภาพล้อฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งพระองค์พระราชทานให้ลงพิมพ์ในดุสิตสมิต ซึ่งป็นวารสารของดุสิตธานี  ส่วนใหญ่เป็นภาพบุคคลที่ทรงวาดขึ้นโดยนำบุคคลิกลักษณะ หรือความสามารถมาทรงวาดเป็นภาพลายเส้นภาพปูนเปียก (Fresco) พระราชวังพญาไท
ภาพล้อฝีพระหัตถ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น